بایگانی برچسب: کفش مناسب برای کارکنان

ایمنی و بهداشت با استفاده از کفش ایمنی

کفش ایمنی و بهداشت

تلفیق 2 پارامتر مهم؛ ایمنی و بهداشت با استفاده از کفش ایمنی! دستیابی کامل به ایمنی و بهداشت با استفاده از کفش ایمنی دور از انتظار نیست! یعنی می توان با استفاده از کفش های ایمنی با کیفیت، علاوه بر تضمین ایمنی کارکنان در محیط های کار، بهداشت محیط زیست را نیز افزایش داد. علاوه […]