اچ ، اس ، ای ، کلمه ای نام آشنا و مهم برای حفظ و بقای بشر و محیط زیست . Health به معنی بهداشت ، Safety به معنی ایمنی و Environment به معنای محیط زیست می باشد و HSE صورت اختصاری این کلمات می باشد و نشان دهنده بهداشت ایمنی و محیط زیست می […]

preloader